آیا تساروو فرودگاه دارد؟

‎خیر، شهر تساروو بلغارستان فرودگاهی ندارد و نزدیکترین فرودگاه ها به آن در شهر بورگاس و وارنا می باشند.