منطقه شیشلی کجای استانبول واقع شده؟

شیشلی (Şişli) یکی از 39 منطقه اصلی شهر استانبول است که در قسمت اروپایی استانبول واقع شده. شیشلی با منطقه بشیکتاش در شرق، ساریر در شمال، ایوپ و کائیتهانه (کاییت هانه) در غرب و بی اوغلو در جنوب شیشلی همسایه است.