کدام منطقه استانبول برای گرفتن هتل مناسب است؟

٧ منطقه توریستى برتر در استانبول برای گرفتن هتل در آن؛ ۱. سلطان احمد ۲. سیرکجی ۳. تکسیم (تقسیم) ۴. کاراکوی و گالاتا ۵. ماچکا و نیشانتاشی ۶، کاباتاش ۷. بشیکتاش می باشد.